Structaseal Hechtlijm op waterbasis eenzijdig 5 liter

Art. nr.: 755325

Merk: Structaseal

€ 80,46

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, vrijdag 9 juni geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 80,46

Omschrijving

Structaseal Hechtlijm op waterbasis eenzijdig 5 liter

Deze Structaseal hechtlijm is een watergedragen (WB) hechtlijm voor het verlijmen van STRUCTASEAL® EPDM dakbedekking. De lijm moet éénzijdig op de vlakke horizontale ondergrond worden aangebracht. De lijm is watergedragen, waardoor deze in de verwerking prettig is toe te passen en na het aanbrengen, nog deels te corrigeren. De lijm is oplosmiddelvrij, hierdoor is deze niet op alle ondergronden toe te passen. De Structaseal Hechtlijm WB moet een zuigende ondergrond hebben (lees: houten ondergrond).

Ook kan deze watergedragen lijm enkel ingezet worden op de midden zone van het platte dak, er zit tevens een beperking aan de hoogte: deze is max. 3,00 mtr. In de praktijk gaat het vaak om daken van carports, tuinhuizen en overkappingen. Daken vanaf 3,00 mtr hoogte moeten afgedicht worden met lijm op PU Basis. Zowel de watergedragen hechtlijm, als de lijm op PU basis, mag niet ingezet worden voor afdichting van kim- en randzones. De verpakking bevat 5 liter lijm. Verbruik is, afhankelijk van ondergrond, ca. 250 gr/m2

Specificaties

Categorie Toebehoren dakbedekking
Artikelnummer 755325
Ean 8719956500046
Beoogd gebruik Dakbedekking
Diepte 210 millimeter
Functionele productnaam Lijmen
Hoogte 155 millimeter
Kleurfamilie Wit
Materiaal Anders
Netto gewicht 5.35 KG
Toepassing Dakgoot/dakvlak
Variant Hechtlijm

Informatieblad

VIB_Structaseal Hechtlijm op waterbasis eenzijdig 5l.pdf
VIB_Structaseal Hechtlijm op waterbasis eenzijdig 5l.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van open vuur - niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften