Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm Express D4 prof transparant 310 ml

Art. nr.: 369960

Merk: Griffon

Meer=Minder

€ 12,95 excl BTW

€ 12,30 vanaf 6 stuks

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, dinsdag 28 mei geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 12,95 excl BTW

Omschrijving

Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm Express D4 prof transparant 310 ml

Zeer snel hardende tixotrope watervaste beperkt vullende 1-component polyurethaan bruislijm voor binnen en buiten. Voorzien van KOMO-certificaat “Lijmen voor niet-dragende toepassingen”. Certificaat 32394 op basis van BRL 2339 (EN 204:D4, watt ‘91).
Substantie: Polyurethaan prepolymeer.

Specificaties

Categorie Constructielijmen
Artikelnummer 369960
Ean 8710439273471
Breedte 50 millimeter
Diepte 50 millimeter
Functionele productnaam Lijm
Hoogte 230 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Nee
Kleurfamilie Transparant
Lengte 50 millimeter
Lengte uitgeschoven 50
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale (werk)lengte 50 centimeter
Netto gewicht 340 gram
Normering KOMO
Substantie Anders
Type express
Type lijm Houtlijm
Variant Houtlijm

Informatieblad

VIB_Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm D4 prof transparant 310ml.pdf
VIB_Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm D4 prof transparant 310ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen
GHS07 GHS08 GHS09

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Aromatisch polyisocyanaat-prepolymeer 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat

Gevarenaanduidingen
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Damp niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.