Griffon Bison Prof Kit 750 ml

Art. nr.: 334547

Merk: Griffon

€ 14,34

Artikel niet online bestelbaar

Omschrijving

Griffon Bison Prof Kit 750 ml

Hoogwaardige universele vloeibare contactlijm op basis van neopreenrubber.

Specificaties

Categorie Contactlijmen
Artikelnummer 334547
Ean 8710439165745
Functionele productnaam Kit
Kleurfamilie Bruin
Lengte 99 mm
Lengte uitgeschoven 99 mm
Maximale (werk)lengte 99 millimeter
Productviscositeit 2600
Type vloeibaar
Variant vloeibaar

Informatieblad

VIB_Griffon Bison prof kit 750ml.pdf
VIB_Griffon Bison prof kit 750ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
methylcyclohexaan butanon ethylacetaat aceton

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van damp vermijden.
P370+P378 In geval van brand: Blussen met: waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
EUH208 Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken. Produkt bevat: Precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld. Aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, Artikel 9.

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.