Bleko Thinner 5L

Art. nr.: 069664

Merk: Bleko

€ 27,73

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, dinsdag 27 februari geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 27,73

Omschrijving

Bleko Thinner 5L

Verdunner voor spuitlakken en voor het reinigen van kwasten en verfspuiten.

Specificaties

Categorie Verdunnen
Artikelnummer 069664
Ean 8712457050133
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 180 millimeter
Diepte 140 millimeter
Functionele productnaam Verdunner
Hoogte 290 millimeter
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 445 gram
Substantie Vloeistof
Toepassing Deze cellulose thinner is specifiek ontwikkeld voor het verdunnen van o.a. cellulose lakken. Tevens heeft dit product een uitstekende reinigende en ontvettende werking en is het uitermate geschikt voor het ontvetten van eikenhout en een goed oplosmiddel van contactlijmen. Kan sommige ondergronden aantasten of oplossen, denk hierbij aan diverse soorten kunststof. Bedenk tijdens het gebruiken van thinner dat deze vloeistof zeer brandbaar is, dat er voldoende geventileerd wordt en dat het inademen van de dampen zeer schadelijk kan zijn.
Variant Vloeibare verdunner

Informatieblad

VIB_Bleko Thinner 5L.pdf
VIB_Bleko Thinner 5L.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
Acute Tox. 4: H312+H332 - Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Eye Dam. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Flam. Liq. 2: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Skin Irrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
STOT RE 2: H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
STOT SE 3: H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van deStaatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).