Griffon Bison Prof Kit 5 liter

Art. nr.: 089971

Merk: Griffon

€ 88,59

Artikel niet online bestelbaar

Omschrijving

Griffon Bison Prof Kit 5 liter

Hoogwaardige universele vloeibare contactlijm op basis van neopreenrubber.

Specificaties

Categorie Contactlijmen
Artikelnummer 089971
Ean 8710439165769
Functionele productnaam Kit
Kleurfamilie Geel
Lengte 164 millimeter
Lengte uitgeschoven 164
Maximale (werk)lengte 164 millimeter
Productviscositeit 2600
Type vloeibaar
Variant vloeibaar

Informatieblad

VIB_Griffon_kit_contact_kit_tin_5.pdf
VIB_Griffon_kit_contact_kit_tin_5.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
methylcyclohexaan butanon ethylacetaat aceton

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van damp vermijden.
P370+P378 In geval van brand: Blussen met: waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.