Eurocol Speciaalvoeg WD Tegelvoeg 706 zilvergrijs waterdicht flexibel 5 kg

Art. nr.: 380640

Merk: Eurocol

€ 9,83

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, vrijdag 2 juni geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 9,83

Omschrijving

Eurocol Speciaalvoeg WD Tegelvoeg 706 zilvergrijs waterdicht flexibel 5 kg

Flexibel en waterdicht voegmateriaal voor keramische tegels.
Toepassing: Universeel voegmateriaal met een versnelde afbinding voor keramisch wand- en vloertegelwerk, natuursteen en glasmozaïek op vrijwel vloertegelwerk, natuursteen en glasmozaïek op vrijwel iedere ondergrond, zoals hout, plaatmateriaal en gips.
Voegbreedte: 3 tot maximaal 10 mm.

Specificaties

Categorie Voegmiddelen
Artikelnummer 380640
Ean 8710345706537

Informatieblad

VIB_Eurocol Speciaalvoeg WD Tegelvoeg 706 zilvergrijs waterdicht flexibel 5kg.pdf
VIB_Eurocol Speciaalvoeg WD Tegelvoeg 706 zilvergrijs waterdicht flexibel 5kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P404 In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.