Bleko Aceton 1 liter

Art. nr.: 746856

Merk: Bleko

€ 7,65

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, donderdag 29 februari geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 7,65

Omschrijving

Bleko Aceton 1 liter

Verwijdert allerlei synthetische producten, zoals lijm, (gedroogde)verf, vet en inkt.

Specificaties

Categorie Reinigen en ontvetten
Artikelnummer 746856
Ean 8712457010014
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 85 millimeter
Diepte 85 millimeter
Functionele productnaam Reinigingsmiddel
Hoogte 245 millimeter
Netto gewicht 900 gram
Substantie Vloeistof
Toepassing Geschikt voor het oplossen en verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven. Je kunt hierbij denken aan lijm, verf, vet en inkt. Tevens kun je het ook gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyester. Aceton niet gebruiken op plastic, gecoate oppervlaktes, kunstzijde en chloorvezels. Aceton is zeer brandbaar en verdampt snel. Aceton staat op de precursorlijst van de overheid als grondstof voor explosieven en drugs. De verkoop wordt dan ook 1:1 doorgegeven aan de bevoegde instanties.
Variant Aceton

Informatieblad

VIB_Bleko Aceton 1L.pdf
VIB_Bleko Aceton 1L.pdf

pdf

VIB_Bleko Aceton 1L.pdf
VIB_Bleko Aceton 1L.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Flam. Liq. 2: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
STOT SE 3: H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).

Aanvullende informatie:
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.